هماي سعادت دليجان - مجتمع تفريحي رفاهي و خدماتي 
مجتمع همای سعادت دلیجان
چند کیلومتر تا پیشنهادی دوستانه
جايگاه سوخت
(بنزين و سي ان جي)

جايگاه مجتمع هماي سعادت با معماري بي نظير داراي درجه ممتاز، که شامل کارواش . تعميرگاه مي باشد.

HOMAYE  SAADAT