هماي سعادت دليجان - مجتمع تفريحي رفاهي و خدماتي 
مجتمع همای سعادت دلیجان
چند کیلومتر تا پیشنهادی دوستانه
پارکینگ های مسقف و روباز

هر بخش از مجتمع همای سعادت دارای پارکینگ اختصاصی خود می باشد.

HOMAYE  SAADAT